بایگانی برچسب: اندام خصوصی

اندام خصوصی کودک | آیا فقط پدر و مادر مجاز هستند خصوصی ها را ببینند؟

اندام خصوصی3 _ بلز

اندام خصوصی کودک، نه باید توسط دیگران لمس شود و نه به زبان بیاید و نه حتی دیده شود. کودک ما از زمان تولد دائما تحت مراقبت ما هستند و دائما در حال یادگیری مفاهیم گوناگون به فراخور موقعیت هستند. بنابراین در اولین فرصتی که آماده برای درک مفاهیم بودند، باید یکی از مهمترین آنها…[ … ]